ABS TEC, spol. s r. o., Poprad
срочный займ на карту круглосуточно
  1. Slnečná energia
  2. Základné technologické prvky solárneho systému
  3. Typy kolektorov
  4. Vákuová trubica
  5. Definícia plochy kolektora v solárnej technike
  6. Dopad slnečného žiarenia
  7. Systém prevádzky solárnych inštalácii

1. Slnečná energiaSlnečná energia je najčistejším a nevyčerpateľným zdrojom energie. Snko dodáva energiu zodpovednú za všetky naturálne procesy, ktoré na zemi prebiehajú. Napriek veľkej dostupnosti tejto energie ani v súčasnej dobe nie sú známe spôsoby na jej efektívne a masové využitie. Slnečnú energiu vzhľadom na spôsob jej využitia môžeme rozdeliť na dve kategórie : tepelná a svetelná. Slnečná energia môže byť bezprostredne využítá na pasívny ohrev budov vďaka použitiu zodpovedajúcich konštrukčných a stavebných materiálov a vhodnému architektonickému riešeniu. Slnečná energia sa na teplo tranformuje za pomoci termických slnečných kolektorov. Slnečná energia z termických slnečných kolektorov môže byť využitá na ohrev teplej vody, podporu vykurovania objektov alebo pre systémy chladenia a klimatizácie. V niektorých štátoch sú slnečné systémy prípravy teplej vody vyžadované priamo zákonmi (napr. Španielsko, Čína). Ako alternatíva pre štandartný ohrev pri využití plynu alebo elektrickej energie. Niekoľko desiatok rokov tam využívajú ploché slnečné kolektory. Vzhľadom na svoju prijateľnú cenu nadobudli veľkú popularitu (najmä v Západnej Európe). Kolektory s vákuovými trubicami sa využívajú tiež už takmer 20 rokov. Najmä veľký cenový rozdiel spôsobil, že boli využívané len v malom rozsahu. V poslednej dobe technologický vývoj zabezpečil prudký pokles cien vákuových kolektorov, čo sa odrazilo v ich expanzii. Rozdiel cien kolektorov je minimálny, čo pri vyššej účinnosti vákuových kolektorov spôsobuje významne vyššiu návratnosť investície.

Vďaka využitiu slnenčnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie, pričiňujeme sa o zmenšovanie emisii CO2, vznikajúeho spaľovaním tradičných palív.
2. Základné technologické prvky solárneho systémuNajdôležitejšími prvkami solárnych systémov sú slnečné kolektory a akumulačný solárny zásobník. V solárnom potrubí cirkuluje pracovné médium (roztok vody s nemrznúcou kvapalinou). Prietok cez slnečné kolektory zabezpečuje cirkulačné čerpadlo.

Systém slnečných kolektorov zabezpečuje premenu slnečnej energie pomocou absorbéra na energiu tepelnú a odovzdáva ju pracovnému médiu v kolektoroch. Zohriate pracovné médium tarnsportuje absorbované teplo cez výmenník do úžitkovej vody v akumulačnom solárnom zásobníku. Pracovné médium, ktoré sa ochladilo vo výmenníku je čerpané opäť do slnečných kolektorov a kruh sa uzatvára. V momente dosiahnutia požadovanej teploty teplej úžitkovej vody obehové čerpadlo sa vypína a solárne zariadenie prechádza do stavu, ktorý sa nazýva stagnácia. Ak je zariadenie v stave stagnácie a kolektory naďalej vyrábajú teplo, dôjde k prehriatiu média. Aby sa zabránilo poškodeniu zariadení využíva sa rada bezpečnostných prvkov napr. poistný ventil, spätná klapka alebo expanzomat, ktoré sa musia nainštalovať tiež do systému. V čase nedostatočného slnečného žiarenia, kedy nie je možné dosiahnuť požadovanú teplotu zásobníka vody, sa teplá úžitková voda zohrieva konvenčným spôsobom.

1. Typy kolektorov

Solárny kolektor je hlavným prvkom každej solárnej inštalácie transformujúcej slnečnú energiu na energiu tepelnú, ktorú odovzdáva prostredníctvom absorbéra do pracovného média. Vo všeobecnosti možno povedať, že pre prípravu teplej vody sú na trhu dva základné typy solárnych kolektorov : kolektor plochý a kolektor vákuový trubicový.

1.1. Kolektor vákuový trubicový

V solárnych inštaláciách na prípravu teplej úžitkovej vody boli donedávna využívané najmä ploché kolektory. Vákuové kolektory boli z dôvodu značnej disproporcie v cene využívané v menšej miere. Zvýšené náklady vynaložené pri montáži vákuových trubicových kolektorov obyčajne neboli kompenzované ich zvýšenou účinnosťou. Až posledné roky priniesli značnú redukciu nákladov na výrobu a ich zvýšenú produkciu. To spôsobilo, že ceny vákuových trubicových kolektorov padli na úroveň cien plochých kolektorov. Výhodou vákuových trubicových kolektorov je nižšia potreba inštalačnej plochy a aj nižšia hmotnosť. Ich umiestnenie na strechu vyvoláva nižšiu záťaž pri nárazovom vetre alebo napadnutí snehu.

1.2. Kolektor plochý

Plochý kolektor sa skladá z rámu, selektívneho absorbéra, tepelnej izolácie a sklennej plochy. Ploché kolektory môžu byť zabudované ako súčasť konštrukcie strechy , na streche, na voľnej ploche alebo na fasáde objektu.

1.3. Absorbér

Srdcom solárneho kolektora je absorbér, zabezpečujúci premenu slnenčnej energie na teplo. Absorbér sa zvyčajne skladá z listov alebo pásov medeného alebo hliníkového plechu podložených rúrkami alebo kanálmi, cez ktoré preteká pracovné médium. Snečné žiarenie zohrieva absorbér. Pracovné médium pretekajúce cez rúrky absorbéra odoberá nahromadené teplo a transportuje ho do solárneho zásobníka. 90% absorbérov sa skladá z medených plechov a rúrok. Malá časť absorbérov je vyhotovená z hlinikového plechu a medených rúrok. Účinnosť absorbéra závisí od optických parametrov prekrytia, typu materiálu, geometrie a spôsobu cirkulácie pracovného média. Povrch absorbéra býva pokrytý vysoko selektívnym povlakom odolávajúcim stárnutiu, ktorého zloženie výrobcovia chránia technologickým tajomstvom. Vďaka použitiu antireflexného solárneho skla a minerálnej tepelnej izolácii minimalizujú sa straty tepla v kolektoroch. Slnečné kolektory, ktoré nemajú selektívny povlak a sú chránené len štandartným sklom, môžu byť použité na ohrev teplej vody len v lete. Požitie selektívnej vrstvy spôsobuje zvýšenie ceny absorbéra, ale zvyšuje sa solárna účinnosť vďaka čomu možno zmenšiť veľkosť kolektorov pre dosiahnutie identického výkonu..

2. Ohrievač/akumulačný zásobnik

Energia zo slnečného žiarenia odovzdaná pracovnému médiu sa akumuluje v zásobníkoch teplej úžitkovej vody, nabíjaných a vybíjaných automaticky. Ohrievače skladujú teplo krátkodobo alebo dlhodobo. V štandartných solárnych inštaláciach sa využívajú akumulačné zásobníky teplej vody na uskladnenie vody na krátku dobu, s oceľovým plášťom, ktorý je na vnútornej strane pokrytý antikoróznou vrstvou, ktorá odoláva vysokej teplote, a ktorá má zodpovedajúci hygienický atest. V prípade použitia celonerezového plášťa možno od špeciálnych povrchových úprav vnútornej strany zásobníka upustiť.

2.1. Funkcia solárneho zásobníka teplej úžitkovej vody

Úlohou solárneho zásobníka teplej úžitkovej vody je akumulácia odpovedajúceho množstva TÚV, s prihliadnutím na časový faktor, posunu medzi dostupnosťou solárneho žiarenia a skutočnou spotrebou TÚV. Po slnečnom dni môže prísť dážď. Slnečná energia môže byť využitá len vtedy, keď časové rozdiely medzi dostupnosťou energie slnečného žiarenia a tepelnými potrebami sú v rovnováhe, ktorú zabezpečí objem zásobníka. V prípade, ked množstvo slnečnej energie nie je dostačujúce musí byť umožnené zabezpečenie potrebnej teploty TÚV pomocou konvenčného ohrevu. Ako zdroj tepla pre tento pírpad môže slúžiť kotol plynový, olejový , na pelety alebo biomasu, na tuhé palivo alebo elektrická špirála.

2.2. Akumulačný zásobník

Na akumuláciu tepla je vhodný tiež akumulačný zásobník vykurovacej vody tzv. „nabíjací zásobník”, ktorý spolupracuje priamo s inštaláciou ústredneho vykurovania. Je vyhotovený podobne ako zásobník teplej úžitkovej vody, ale je omnoho lacnejší pretože nevyžaduje ochranu pred koróziou. Vyplýva to z faktu, že vykurovacia voda bez obsahu kyslíka spôsobuje minimálnu koróziu. Teplo naakumulované v nabíjacom zásobníku je odovzdávané v prípade potreby teplej úžitkovej vody v ohrievači TÚV prostredníctvom výmenníka tepla.

3. Výmenník tepla

V našich geografických oblastiach solárny okruh, alebo okruh TÚV, musia byť navzájom oddelené kôli ochrane solárneho okruhu pred zamrznutím prostredníctvom nemrznúceho média. Energia získaná prostredníctvom pravcovného média, ktoré ohriali slnečné kolektory, je odovzdávaná prostredníctvom výmenníka tepla bezprostredne do okruhu TÚV alebo do okruhu ústredného vykurovania (nabíjací zásobník). Výmenníky tepla môžu byť namontované vo vnútry zásobníka (vnútorný zásobník), alebo mimo zásobníka (výmenník vonkajší). V prípade menších inštalácii (keď plocha kolektorov je menšia ako 15 m2) sú využívané vnútorné zásobníky tepla (napr. bojlér so špirálou) a v prípade väčších inštalácii výmeníky vonkajšie.

4. Regulátory

Úlohou regulátora je zabezpečenie takého transportu tepla v solárnom okruhu, aby energia slnečného žiarenia získaná prostredníctvom kolektorov bola využitá optimálne. Prostredníctvom snímača teploty zásobníka sa kontroluje, či je potrebné dodávať teplo z kolektorov. Teplota v slnenčných kolektoroch je tiež meraná snímačom teploty. Ak je potrebné dodať teplo na ohrev TÚV, alebo teplota v kolektorch je vyššia ako teplota vody v solárnom zásobníku, regulácia zapína cirkulačné čerpadlo. Pracovné médium pretekajúce cez solárny okruh odovzdáva teplo na ohrev vody v zásobníku. V prípade, keď teplota kolektorov nedosahuje požadovaný výkon, zapína sa konvečný dohrev vody. Vďaka umiestneniu snímača teploty v hornej časti zásobníka je možná kontrola teploty aj z pohľadu zabezpečenia ochrany pred prekročením maximálnej teploty. Ak je dosiahnutá maximálna teplota zásobníka, cirkulačné čerpadlo sa vypína. To isté nastáva v prípade, keď je prebytok slnečného žiarenia. V takom prípade nastáva stagnácia zariadenia. Ak dochádza často k stagnácii z dôvodu prebytku slnenčného žiarenia je to v dôsledku použitia veľkej plochy kolektorov na kapacitu potreby TÚV. Pred inštaláciou je porebné zabezpečiť správny výpočet plochy kolektorov, aby sa minimalizovali prípady stagnácie a náklady na realizáciu boli optimálne aj z pohľadu návratnosti investície.

5. Dohrev

Kolísanie energie zo slnečného žiarenia, alebo prípady nízkeho žiarenia vyžadujú využitie konvenčnej energie pre zabezpečenie požadovaného množstva TÚV. Konvenčný ohrev je zabezpečovaný prostredníctvom druhého výmenníka v zásobníku a/alebo elektrickej špirály. Výmenník je umiestnený v hornej časti zásobníka. Výkon dohrevu by nemal byť väčší, ako je konečná potreba, zvýšenie výkonu znamená zníženie využitia solárneho ohrevu. Veľkosť druhého výmenníka vychádza z výkonu kotla a spotreby TÚV (bivalentné ohrievače).

6. Pracovné médium

Ako pracovné médium sa v našej geografickej oblasti používa najmä zmes vody s polypropylénglygolom, zaručujúca ochranu pred zamrznutím do teploty - 25°C. V prípade zmrznutia média v solárnom okruhu hrozí nebezpečenstvo roztrhnutia rúr. Pre zlepšenie živostnosti média výrobcovia pridávajú do média prvky zvyšujúce jeho kvalitu. Pretože prebytok nemrznúceho média spôsobuje zväčšenie objemovej tepelnej rozťažnosti a viskozity, je potrebné zväčšiť aj výkon cirkulačného čerpadla. Preto nie je nevyhnutné zvyšovať nemrznúcu odolnosť na maximum. Zo skúsenosti postačuje 40% koncentrácia glykolu.

7. Bezpečnostné zariadenia solárneho okruhu

Bezpečnostnými zariadeniami solárneho okruhu sú solárne expanzomaty, poistný ventil a manometer. Solárne zariadenia je potrebné projektovať a realizovať tak, aby bola zaistená bezpečnosť, to znamená, že solárne zariadenie musí byť zhotovené tak, aby v prípade dlhšieho pôsobenia tepla na kolektory bez odberu tepla zo zásobníka nemohlo dôjsť k neprípustnému nárastu tlaku, alebo havárii. Ak by v najhoršom prípade došlo k prekročeniu povoleného tlaku v solárnej inštalácii, musí sa otvoriť poistný ventil, ktorý zabezpečí zníženie tlaku na bezpečnú mieru. Prebytočné médium musí byť zachytené v pripravenej nádobe. Úbytok pracovného média musí však byť rýchlo doplnený. Pri veľkých solárnych zariadeniach sa poistný ventil inštaluje na každom kolektorovom poli a aj centrálny poistný ventil. Pracovný tlak poistných ventilov musí vyhovovať najslabšiemu prvku zariadenia.

Solárne expanzomaty v solárnych zariadeniach musia byť namontované z dvoch zásadných dôvodov : v dôsledku ohrevu pracovné médium v slnenčných kolektoroch zvyšuje svoj objem, aby sa nezvyšoval tlak zariadení, zvýšený objem musí byť absorbovaný v expanzomate. Ak voda v zásobníkovom ohrievači dosiahne požadovanú teplotu, cirkulačné čerpadlo sa vypne a zariadenie prejde do stavu stagnácie. V dôsledku premeny slnenčného žiarenia, teplota v kolektoroch naďalej rastie a pracovné médium začína vrieť. Úlohou expanzomatu je absorbovanie média vytlačeného parou zo slnečných kolektorov. Týmto spôsobom sa obmedzuje nárast tlaku v zariadení. Po vychladnutí zariadenia dochádza ku kondenzácii pár média. V dôsledku vyrovnania tlakov začne znovu cez kolektory pretekať kvapalné médium. Manometer slúži na kontrolu tlaku v zariadení a k nastaveniu vstupného tlaku. Bezpečné zrealizované zariadenie neumožňuje výron ohrevného média cez poistný ventil, ani v prípade stagnácie.


8. Ďalšie komponenty solárnych zariadení

8.1. Solárne čerpadlo

Ako solárne čerpadlá sa používajú zvyčajne cirkulačné čerpadlá so špeciálnymi parametrami. Nesmieme zabudnúť, že tieto čerpadlá sú určené na transport zmesy vody s glykolom a musia odolávať teplote do 130°C. Aby sme efektívne využili ich výkon v konkrétnom zariadení, je nevyhnutné, aby čerpadlá mali možnosť regulácie otáčok.

8.2. Odvzdušňovací ventil

Zavzdušnenie solárneho zariadenia vedie k prerušeniu cirkulácie pracovného média a v extrémnom prípade k poškodeniu zariadenia. Odvzdušnenie kolektorového poľa má preto zásadný význam. Pri montáži sa môžu používať odvzdušňovacie ventily s prevádzkovou teplotou do 150°C (kovový plavák).

8.3. Potrubie

V okruhu slnenčných kolektorov sú štandartne používané medené rúrky. Je však možné využiť aj rúry oceľové bezšvové. Nevyhnutné je dôkladné zaizolovanie potrubí celého solárneho okruhu.

8.4. Spätná klapka

Spätná klapka ochraňuje pred gravitačnými prietokmi v kolektorovom okruhu.

3. Typy kolektorovV zásade rozlišuje dva typy kolektorov: ploché a trubicové.

Ploché kolektory sú z izolovaného vodoodolného rámu, s absorbérom v tvare plochého plechu, alebo pásov plechu, ktorý je zakrytý priehľadnou clonou. Voda alebo solárna kvapalina preteká cez systém potrubí umietnených hneď pod absorbérom, z ktorého odoberá teplo. Tento typ kolektora je značne rozšírený najmä vďaka nízkej cene a dlhej dostupnosti na trhu.

Trubicové kolektory sú vyhotovené ako súbor rovnobežne uložených sklenených trubíc. Existujú rôzne typy solárnych trubíc.

Typ 1 (Sklo-Sklo) skladájú sa z dvoch sklených rúr spojených na koncoch.. Vonkajší povrch vnútornej rúry je pokrytý substanciou absorbujúcou slnečnú energiu s minimálnou stratou tepelnej enrgie. Medzi sklenenými rúrkami je vákuum(cca. 5x10-3 Pa), ktoré zabraňuje stratám tepla z ohriateho absorbéra. Rúry pracujú s vysokým výkonom aj v podmienkach nízkych teplôt. Pretože rúry sú vyhotovené na 100% zo skla nehrozí problém straty vákua (s výnimkou mechanického poškodenia skla). Solárne trubice typu 1 môžu byť využité na rôznych konštrukciách kolektorov napr. z plným prietokom, výparníkmi (heat pipe) alebo U-rúrkami.

Typ 2 (Sklo-Kov) sa skladá z jednej sklennej trubice. Vo vnútry je umiestnená tenká hliníková platnička s povlakom absorbéra, na ktorú je upevnená medená rúrka, v ktorej preteká solárne médium, alebo trubka výmenníka (heat pipe). Pre zväčšenie efektívnosti platne má táto často zvlnený povrch. Tento typ solárnych trubíc má vysokú efektívnosť, problémom je však vyššia strata tepla na trubici. Ďalším problémom je rôzna tepelná rozťažnosť skla a kovu. Po niekoľkých rokoch využívania môže nastať strata vákua, čo spôsobuje väčšie straty tepla. Výkon je závislí od natočenia plochy absorbéra k slnečnému žiareniu.

Typ 3 (Sklo-Sklo – plný prietok) priamo v trubiciach preteká solárne médium. Hlavný problémom je možnosť výroby média mimo zariadenie v prípade poškodenia trubice.
4. Vákuová trubica Vákuové trubice sú hlavným elementom premeny slnečného žiareniana teplo. Sú vo veľkom vyrábané najmä v Nemecku, Kanade, Anglicku alebo Číne. Všeobecne výrobcovia kolektorov využívajú niekoľko typov vákuových trubíc. Najpopulárnejší je typ tzv. zdvojenej sklenenej vákuovej trubice. Hlavná výhoda tohto typu je vysoký výkon a odolnosť pri pomerne nízkych nákladoch výroby.                                                                                           Všetky vákuové trubice tohto typu sa skladajú z dvoch sklenených trubíc, vyrobených zo špeciálneho borokremičitého skla. Vonkajšia rúrka je priezračná a dovoľuje slnečnému žiareniu penetrovať dovnútra s minimálnou stratou spôsobenou odrazom slnečných lúčov. Vnútorná rúrka má povlak zo špeciálnou vrstvou absorbéra (Al/N/Al). Absorbér je substancia, ktorá dokonale pohlcuje slnenčné žiarenie s minimálnym odrazom (>92%). Jeden koniec obidvoch trubíc je pevne spojený (roztavením skla) a z priestoru medzi trubicami je vyčerpaný vzduch. Po dosiahnutí požadovaného vákua sa zataví aj druhý koniec trubíc. Vytvorenie vákua medzi stenami potrubí je najdôležitejšou vlastnosťou tohot typu trubíc. Prečo vákuum? Je všeobecne známe, že najlepším tepelným izolantom je vákuum, čo sa bežne využíva v konštrukcii obyčajne termosky. Vytvorenie takej izolácie zaručuje, že energia slnenčného žiarenia prijatá absorbérom neunikne cez povrch potrubia. Izolácia je taká dobrá, že ak teplota vnútornej rúry dosiahne 150°C, tak vonkajšia trubica ostane chladná. To znamená, že kolektory s vákuovými trubicami budú pracovať bez strát aj vtedy, keď v bežných plochých kolektoroch nastáva veľký pokles výkonu v dôsledku nárastu strát vyžarovaním do okolitého prostredia (v momente malých hodnôt Delta-T). Z ohľadom využitia pre udržanie vákua na dlhú dobu sú trubice vyhotovené tak ako televízne obrazovky – sú pokryté vrstvou vzácnych kovov. Pri výrobe vákuovej trubice je koniec trubice podrobený vysokej teplote, čo vyvoláva usadzovanie čistého povlaku na opačnom konci trubice. Vrstva vzácneho kovu sa tým zúčastňuje na udržiavaní vákua a to tým, že zachytáva molekuly plynného CO,CO2,N2,O2,H2O i H2, ktoré sa môžu vyskytnúť v prostredí medzi trubicami počas výroby kolektorov. Vrstva vzácneho kovu je súčasne ukazovateľom stavu vákua v priestore medzi trubicami. Ak dolná časť trubice má kovovo-striebornú farbu, tak vákuum je v poriadku, ak dôjde k strate celistvosti trubice, farba sa zmení na mliečno-bielu. Takto jednoducho môžeme skontrolovať kvalitu trubíc.                                                                                                          Dištančný krúžok v dolnej časti rúry.                                                                                      Ľavá trubica = priestor s vákuom                                                                                                                                                        Pravá trubica = strata vákuaVákuové trubice v kolektore sú uložené rovnobežne vedľa seba, pričom vytvárajú naklonenú plochu s pevným uhlom k slnečnému žiareniu. Optimálny uhol nastavenia kolektora je závislý od geografickej oblasti miesta montáže. Základné technické parametre vákuových solárnych trubíc sú uvedené v tabuľke nižšie:
5. Definícia plochy kolektora v solárnej technikePlocha brutto: je výsledkom vonkajších rozmerov kolektora (vrátane rámu)

Čistá (nettto) plocha – plocha absorbéra : účinná plocha, na ktorej je nanesená selektívna vrstva, kde na povrch kolektora dopadá slnečné žiarenie, ktoré nepodlieha zatieneniu. Bežne sa označuje ako efektívna plocha.

Plocha apertúry: pod pojmom apertúra sa rozumie plocha, cez ktorú slnenčné žiarenie preniká do vnútra kolektora. V prípade plochého kolektora je to plocha priehľadného skleneného krytu a rovná sa čistej (netto) ploche. V prípade trubicových kolektorov bez zrkadla je plocha apertúry sumou plôch vychádzajúcich z priemeru vnútornej vákuovej trubice.. V prípade kolektora so zrkadlom je plocha apertúry plocha vonkajších rozmerov zrkadla. V slnečnom kolektore nie je možná premena väčšieho množstva energie ako tej, ktorá vstúpi do plocha jeho apertúry.
6. Dopad slnečného žiarenia
7. Systém prevádzky solárnych inštalácii

V solárnych inštaláciach sú v zásade možné tri systémy prenosu energie zo slnečných kolektorov do zásobníka. V závislosti od rýchlosti prietoku solárneho média  a prírastku teplty môže ísť o systém:


 


Ø       High – flow


Ø       Low – flow


Ø       Matched – flow


 


V tabuľke sú  pre jednotilvé systémy priradené typické prietočné množstva solárneho média vztiahnuté na jednotkovú plochu kolektorov a súčasne zodpovedajúce prírastky teplôt  vystupujúce z kolektotrového poľa pri danom systéme prevádzky. Predložené  prírastky teplôt zodpovedajú  prípadu, keď sú kolektory podrobené slnečnému  žiareniu s výkonom okolo 800W/m2.High - flow

Tento systém prevádzky je tradične označovaný ako konvenčný. Objem solárneho zásobníka je postupne zohrievaný pri konštantom prechode ohrievacieho média cez solárny obvod. V konečnom dôsledku je dosiahnutie požadovanej teploty v zásobníku značne pomalé. Vďaka veľkému hmotnostnému prietoku dochádza k dobrému odovzdávaniu energie zo solárneho média z kolektora do výmenníka, výsledkom je vyššia účinnosť kolektora.


 


 


Low - flow

Prírastky teplôt sú značne vyššie, požadovaná teplota úžitkovej vody v zásobníku je dosahovaná počas plynulého prietoku solárneho média cez solárny obvod a to pomerne rýchlo. Médium sa zohreje v kolektoroch na vysokú teplotu a okamžite odovzdá všetko naakumulované teplo do zásobníka. Aby systém pracoval správne, je potrebné vrstvené plnenie zásobníka. V takom prípade napájanie kolektorov je riadené na zodpovedajúcu úroveň zásobníka s požadovanou teplotou. Vyšší prírastok teploty na rozdiel od konvenčného systému znižuje účinnosť kolektora, avšak v priebehu celého roka môže zvýšiť účinnosť celej inštalácie. Vyplýva to z faktu, že aj pri menšom naslnení získava sa pomerne rýchlo energia požadovanej teploty. V závislosti od konfigurácie, inštalácie prevádzkované v systéme Low – flow môžu vykazovať vyššie energetické prírastky ako sytémy pracujúce v režime High – flow.


 


 


 


Matched - flow

V tomto režime sa využívajú výhody oboch vyššie uvedených systémov. V závislosti od existujúcej úrovne slnečného  žiarenia, odberu energie a zásoby tepla v zásobníku, hmotnostný prietok pomocou regulácie otáčok čerpadla bude využívaný optimálne, t.j. maximálne využitie energie zo systému High – flow, súčasne s maximálnou teplotou systému Low – flow. Systémy Matched – flow však vyžadujú vyššie náklady ako systémy so stálym prietokom.